آخرین اخبار http://www.snks.ir/ آخرین اخبار سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی FA خانه http://www.snks.ir/Images/RssLogo.gif http://www.snks.ir/ سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی Copyright سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی, 638545417978775503 20 Intech جزئیات تغییر ساعت کاری سازمان http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8930.aspx تابلوی اعلانات 2024-06-08 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8930.aspx برگزاری رویداد صدرا در مکان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با هدف ایجاد فرصتهای شغلی http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-8929.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2024-05-29 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-8929.aspx تسلیت سازمان نظام کاردانی ساختمان http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8927.aspx تابلوی اعلانات 2024-05-21 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8927.aspx بازدید از دفتر نمایندگی و پروژه های نهضت ملی مسکن در شهر قوچان http://www.snks.ir/News/اخبار-نمایندگی-ها-292/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d9%88%da%86%d8%a7%d9%86-8928.aspx اخبار نمایندگی ها 2024-05-21 http://www.snks.ir/News/اخبار-نمایندگی-ها-292/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d9%88%da%86%d8%a7%d9%86-8928.aspx اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان تیرماه ۱۴۰۳ http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b3-8926.aspx اخبار آزمون 2024-05-20 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b3-8926.aspx برگزاری وبینار تخصصی طراحی و اجرای روسازی بلوک بتنی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-8925.aspx اخبار سازمانی 2024-05-14 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-8925.aspx ثبت نام آزمون ورود به حرفه ثبت نام آزمون ورود به حرفه کاردان فنی شروع شد http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-8924.aspx اخبار آزمون 2024-05-13 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-8924.aspx درگذشت پدر گرامی جناب آقای مهندس ارشاد سرابی http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-8923.aspx تابلوی اعلانات 2024-05-09 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c-8923.aspx درگذشت پدر و پدرخانم گرامی آقای مهندس مقتدایی http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-8922.aspx تابلوی اعلانات 2024-05-07 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-8922.aspx ثبت نام دریافت زمین یا مسکن جهت اعضای محترم سازمان http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8921.aspx تابلوی اعلانات 2024-04-30 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8921.aspx تعطیلی سازمان به مناسبت ماه مبارک رمضان و مصادف با شبهای قدر http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1-8920.aspx تابلوی اعلانات 2024-03-16 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1-8920.aspx اطلاعیه ثبت‌نام و زمان برگزاری مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان اسفندماه ۱۴۰۲ http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8910.aspx اخبار آزمون 2024-03-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8910.aspx درخواست دریافت زمین جهت اعضا http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-8917.aspx اخبار سازمانی 2024-03-05 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-8917.aspx عدم امکان ارائه خدمات اداره توسعه مهندسی و مقررات ملی ساختمان بدلیل برگزاری آزمون اسفند 1402 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-1402-8918.aspx اخبار سازمانی 2024-03-05 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-1402-8918.aspx اطلاعیه دریافت کارت شناسایی آزمون‌های نظام مهندسی ۱۷ و ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%db%b1%db%b7-%d9%88-%db%b1%db%b8-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8919.aspx اخبار آزمون 2024-03-04 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%db%b1%db%b7-%d9%88-%db%b1%db%b8-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8919.aspx امضای تفاهم نامه بین دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی و سازمان نظام کاردانی ساختمان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8914.aspx اخبار سازمانی 2024-01-27 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8914.aspx مهلت تبدیل مجوزهای قدیمی و کاغذی به مجوزهای الکترونیک http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-8916.aspx اخبار سازمانی 2024-01-21 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-8916.aspx اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان اسفندماه ۱۴۰۲ http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8912.aspx اخبار آزمون 2024-01-09 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8912.aspx جلسه معارفه آقای مهندس خانمحمد مصرزاده به عنوان رابط و سرپرست http://www.snks.ir/News/اخبار-نمایندگی-ها-292/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-8911.aspx اخبار نمایندگی ها 2024-01-04 http://www.snks.ir/News/اخبار-نمایندگی-ها-292/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-8911.aspx برگزاری دوره های آموزشی معماران تجربی http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8907.aspx اخبار آموزش 2024-01-01 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8907.aspx گزارش عملکرد سال دوم دوره پنجم بعنوان ریاست سازمان باسمه تعالی گزارش عملکرد سال دوم دوره پنجم بعنوان ریاست سازمان با توکل برخدای متعال پس از انتخاب توسط هیات مدیره وقبول مسئولیت سازمان وظایف محوله به شرح ذیل انجام پذیرفت 1 -در آذر ماه 1041 مسیر کار مجریان وتایید قرار داد آنها با پیگیری تغییر پیدا نمود وبعداز اخذ مبلغ 3 درصد عضویت متغیر قرار داد ها توسط سازمان نظام کاردانی ساختمان تایید وسپس ممهور به سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد 2 -در ابتدای سال 1042سازمان نظام مهندسی نسبت به اخذ 5درصد از مجریان کاردان نمود که با شرکت در جلسه هیات مدیره نظام م http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8906.aspx اخبار سازمانی 2023-11-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8906.aspx ضرورت پیشگیری از مرگ خاموش در خصوص شروع فصل سرما و ضرورت پیشگیری از مرگ خاموش http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-8905.aspx اخبار سازمانی 2023-11-02 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-8905.aspx لزوم رعایت الزامات طراحی، نظارت و اجرای سامانه های گاز با عنایت به شروع فصل سرما و نیز وقوع زلزله http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-8903.aspx اخبار گوناگون 2023-10-22 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b2-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-8903.aspx اطلاع رسانی در خصوص حساسیت و اهمیت موضوع زلزله های مکرر در استان و وقوع پدیده ال نینو http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%86%d9%88-8904.aspx اخبار سازمانی 2023-10-22 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%86%d9%88-8904.aspx لزوم بررسی مدت اعتبارگواهینامه های آموزشی ایمنی کلیه کارگران و مدیران طرف قرارداد http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-8902.aspx اخبار سازمانی 2023-10-11 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-8902.aspx رزرو مجموعه اقامتگاه های شمال کشور http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8901.aspx تابلوی اعلانات 2023-10-08 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8901.aspx تسهیلات تسویه سنوات http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-8899.aspx اخبار گوناگون 2023-10-01 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-8899.aspx لزوم درنظر گرفتن تمهیدات لازم برای تامین ایمنی و مقاوم سازی پروژه ها اطلاع رسانی به مهندسین دخیل در پروژه ها جهت پیش بینی الزامات بررسی های کنترلی http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%86%d8%b8%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7-8898.aspx اخبار گوناگون 2023-09-11 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%86%d8%b8%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7-8898.aspx ارائه مشخصات فنی ملک پس از عقد قرارداد مربوط به انجام و ارائه خدمات مهندسی http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%84%da%a9-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8897.aspx سازندگان مسکن و ساختمان 2023-09-09 http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%84%da%a9-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8897.aspx سلسله همایش های مهندسی ساختمان http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8893.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2023-08-17 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8893.aspx آرشیو روزنامه های کثیرالانتشار جهت مشاهده و دریافت آرشیو نسخه الکترونیکی، وارد مطلب شوید http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-8560.aspx اخبار نشریات 2023-08-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-8560.aspx آرشیو نشریه هفته نامه پیام ساختمان جهت مشاهده و دریافت آرشیو نسخه الکترونیکی، وارد مطلب شوید http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8588.aspx اخبار نشریات 2023-08-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8588.aspx اعتبار گواهینامه های آموزشی ایمنی http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-8891.aspx اخبار آموزش 2023-08-13 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-8891.aspx بارگذاری برگه واریزی هزینه صدور پروانه های اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه پاتمک به صورت جداگانه http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%aa%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-8892.aspx اخبار سازمانی 2023-08-13 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%aa%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-8892.aspx جلسه دیدار هیات مدیره و بازرسین سازمان با مدیر کل محترم راه و شهرسازی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-8890.aspx اخبار سازمانی 2023-08-08 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-8890.aspx اطلاعیه تعطیلی سازمان بدلیل گرمای شدید هوا http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7-8888.aspx تابلوی اعلانات 2023-08-02 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7-8888.aspx نحوه درخواست صدور پروانه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه کاردانی سال 1402 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-8884.aspx اخبار آزمون 2023-07-29 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-8884.aspx تفاهم نامه همکاری آموزشی با گروه صنایع جهان آرای اسپادانا (دکتر تامین) به منظور گسترش دانش فنی و رشد نیروی انسانی متخصص مرتبط با این صنعت، تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام کاردانی استان خراسان رضوی و گروه صنایع جهان آرای اسپادانا منعقد گردید. http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-(%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86)-8883.aspx اخبار آموزش 2023-07-26 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-(%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86)-8883.aspx دهمین نشست تخصصی مدیران، تولیدکنندگان و بره برداران با رویکرد نحوه استفاده بهینه از آب و فاضلاب در پویایی شهر و روستا http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7-8880.aspx تابلوی اعلانات 2023-07-25 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7-8880.aspx دوره آموزشی مجریان سیستم های اعلام و اطفاء حریق http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-8878.aspx اخبار آموزش 2023-07-23 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82-8878.aspx تغییر زمان جلسه مشاوره به مجریان و ناظرین http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-8874.aspx اخبار سازمانی 2023-07-22 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-8874.aspx آموزش کار با کارتابل مهندسی پاسخگویی به کلیه سوالات با حضور کارشناس سازمان در محل سازمان http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8847.aspx اخبار آموزش 2023-07-20 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8847.aspx اعلام نتایج مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان مورخ ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بدینوسیله به اطلاع می‏رساند، نتایج مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%db%b2%db%b8-%d9%88-%db%b2%db%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8872.aspx 2023-07-19 http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%db%b2%db%b8-%d9%88-%db%b2%db%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8872.aspx مشاور مالیاتی ارائه خدمات به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-8866.aspx اخبار سازمانی 2023-07-12 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-8866.aspx جلسه هم اندیشی در خصوص دسترسی ساجام http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%85-8867.aspx اخبار سازمانی 2023-07-12 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%85-8867.aspx اطلاعیه نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی جهت مشاهده بیشتر وارد مطلب شوید http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-8859.aspx تابلوی اعلانات 2023-06-27 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-8859.aspx جلسه هم اندیشی نمایندگی ها جهت مشاهده بیشتر وارد مطلب شوید http://www.snks.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-8858.aspx 2023-06-19 http://www.snks.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-8858.aspx مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و دستور جلسه و بودجه پیشنهادی 1402 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-8873.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2023-06-11 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-8873.aspx آموزش گزارش نویسی جهت مشاهده بیشتر وارد مطلب شوید http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-8854.aspx اخبار آموزش 2023-06-07 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-8854.aspx ترازنامه سال 1401 و بودجه سال 1402 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-8851.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2023-05-30 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1402-8851.aspx مباحث ارائه شده در کلاس صلاحیت اجرا جهت مشاهده بیشتر وارد مطلب شوید http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-8852.aspx اخبار آموزش 2023-05-30 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-8852.aspx برگزاری همایش مجریان ذیصلاح همایش مجریان ذیصلاح با نگاهی به فرآیندها و موضوعات پیش رو برگزار گردید http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-8833.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2023-05-25 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-8833.aspx همایش چالش های مالیاتی و بیمه ویژه ناظرین و سازندگان مسکن http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-8834.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2023-05-25 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-8834.aspx اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی و معماران تجربی بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان مجموعه آزمون‌های (تستی) اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ می‌رساند: http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8845.aspx اخبار آزمون 2023-05-15 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8845.aspx آگهی مجمع عمومی نوبت دوم انجمن صنفی سازندگان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-8841.aspx اخبار سازمانی 2023-04-25 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-8841.aspx تغییر ساعات کاری سازمان در ماه مبارک رمضان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات اعضای محترم سازمان http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-8836.aspx تابلوی اعلانات 2023-04-03 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-8836.aspx ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رشته های مهندسی، کاردان های فنی و معماران تجربی http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8835.aspx اخبار آزمون 2023-03-04 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-8835.aspx ثبت نام اقامتگاه مجتمع خزرآباد ساری به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند، امکان رزرو ویلاهای مجموعه خزرآباد ساری جهت استفاده اعضای محترم امکان پذیر گردیده است. http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%b2%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c-8831.aspx تابلوی اعلانات 2023-02-09 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%b2%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c-8831.aspx انجام مراحل صدور،تمدید و ارتقا پروانه های اشتغال بکار در سپامک http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%8c%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%85%da%a9-8829.aspx اخبار سازمانی 2023-02-06 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%8c%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%85%da%a9-8829.aspx اطلاعیه مهم (2) در خصوص کسر ظرفیت قراردادهای مجریان ذیصلاح http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-(2)-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-8826.aspx سازندگان مسکن و ساختمان 2023-01-21 http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-(2)-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%da%a9%d8%b3%d8%b1-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-8826.aspx اطلاعیه مهم (3) در خصوص اشتغال تمام وقت اعضای هیات مدیره شرکتهای سازنده http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-(3)-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-8827.aspx سازندگان مسکن و ساختمان 2023-01-21 http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-(3)-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-8827.aspx تعطیلی دستگاه های اجرایی بعلت برودت هوا و سرمای شدید http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-8818.aspx تابلوی اعلانات 2023-01-14 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-8818.aspx دعوت به همکاری در بازسازی عتبات عالیات (کاظمین) شرایط حضور کاردانها در بازسازی عتبات عالیات http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-(%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c%d9%86)-8814.aspx اخبار گوناگون 2022-11-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-(%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c%d9%86)-8814.aspx واریز مابه التفاوت پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه پاتمک http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%aa%d9%85%da%a9-8813.aspx سازندگان مسکن و ساختمان 2022-09-20 http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%aa%d9%85%da%a9-8813.aspx تبریک به جناب آقای مهندس سینا صبری عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%b5%d8%a8%d8%b1%db%8c-8812.aspx اخبار سازمانی 2022-08-15 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%b5%d8%a8%d8%b1%db%8c-8812.aspx پیش نویس ضوابط ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-8809.aspx اخبار سازمانی 2022-08-14 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-8809.aspx واریز مابه التفاوت پرداختی پروانه های اشتغال بکار http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-8810.aspx اخبار سازمانی 2022-08-14 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-8810.aspx گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان مجمع عمومی نوبت دوم عادی سالیانه سازمان در روز پنجشنبه مورخ ... http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8808.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2022-07-24 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8808.aspx اطلاعیه مجمع عمومی سازمان نظام کاردانی مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی در روز پنجشنبه... http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8807.aspx 2022-07-19 http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8807.aspx برگزاری همایش کاربردی ویژه مهندسین و سازندگان http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-8806.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2022-07-13 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-8806.aspx ترازنامه سال 1399 ترازنامه سال 1400 بودجه سال 1400 و بودجه سال 1401 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-8803.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2022-07-06 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401-8803.aspx شرح فعالیت هیئت مدیره سازمان از سال 1398 لغایت 1400 در راستای شرح فعالیت هیئت مدیره سازمان از سال 1398 لغایت 1400 با توجه به اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده 29 بشرح ذیل می باشد : http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398-%d9%84%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa-1400-8802.aspx اخبار سازمانی 2022-06-25 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398-%d9%84%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa-1400-8802.aspx ثبت نام کلاسهای زبان انگلیسی شرایط و نحوه همکاری در جذب اعضا و برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی مشهد http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-8801.aspx تابلوی اعلانات 2022-06-20 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-8801.aspx خدمات رفـاهی خانه کـارگر مشهـد مجموعه های اقامتی، ارائه انواع بیمه، مشاوره های حقوقی، کلاس های آموزشی رایگان، مجموعه های تفریحی و ... http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d9%80%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%80%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%80%d8%af-8799.aspx تابلوی اعلانات 2022-06-19 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d9%80%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%80%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d9%80%d8%af-8799.aspx حضور مشاور مالیاتی و مشاوره رایگان جهت اشخاص حقیقی و حقوقی http://www.snks.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-8798.aspx 2022-06-18 http://www.snks.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-8798.aspx دیدار هیات مدیره و بازرسین سازمان با مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی دیدار با آقای مهندس یوسف زاده، مدیر کل محترم اداره کل راه و شهرسازی http://www.snks.ir/News/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-8797.aspx 2022-06-16 http://www.snks.ir/News/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-8797.aspx حضور دکتر سعیدیان، استاد نقشه برداران در سازمان http://www.snks.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8795.aspx 2022-06-14 http://www.snks.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8795.aspx حضور آقای دکتر خزایی، رئیس مرکز علمی کاربردی خانه کارگر خراسان رضوی http://www.snks.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8796.aspx 2022-06-14 http://www.snks.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8796.aspx تغییر ساعات کاری سازمان بعلت تداوم شرایط خاص جوی و ضرورت مدیریت مصرف برق با عنایت به تداوم شرایط خاص جوی و ضرورت مدیریت مصرف برق ، ساعت کاری ادارات خراسان رضوی از ۲۱ خرداد تغییر می کند. http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8792.aspx تابلوی اعلانات 2022-06-13 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%82-8792.aspx خروج پروژه از محدوده صلاحیت پایه ناظر به دلیل افزایش مجاز توسعه بنا خروج پروژه از محدوده صلاحیت پایه ناظر به دلیل افزایش مجاز توسعه بنا http://www.snks.ir/News/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%a7-8794.aspx 2022-06-13 http://www.snks.ir/News/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%a7-8794.aspx اطلاعیه تکمیلی بنیاد مسکن آدرس محل مراجعه به بنیاد مسکن http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-8791.aspx اخبار سازمانی 2022-05-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-8791.aspx فراخوان دعوت به همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی فراخوان دعوت به همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8790.aspx اخبار سازمانی 2022-05-14 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8790.aspx قطع همکاری با دفتر پیشخوان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-8787.aspx اخبار سازمانی 2022-05-12 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-8787.aspx لزوم درج عنوان حوزه اعتباری در ظهر پروانه http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-8788.aspx اخبار سازمانی 2022-05-12 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-8788.aspx لزوم اطلاع رسانی فعالیت خارج از محدوده استان لزوم اطلاع رسانی فعالیت خارج از محدوده استان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-8789.aspx اخبار سازمانی 2022-05-12 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-8789.aspx چالش های مالیاتی 1401 چهارشنبه 7 اردیبهشت ساعت 21 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-1401-8780.aspx اخبار آموزش 2022-04-20 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-1401-8780.aspx تبصره ۷ ماده ۱۰۰ شهرداری ناظرین ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میشود از لحاظ انطباق ساختمان ........... http://www.snks.ir/News/%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%db%b7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-8781.aspx 2022-04-20 http://www.snks.ir/News/%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-%db%b7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-8781.aspx ارائه خدمات مشاوره مالیاتی عضو محترم : ضمن قبولی طاعات و عبادات جهت مشاوره و انجام تکالیف مالیاتی ، مدیریت محترم شرکت خدمات مالی و مالیاتی پارت حساب جناب آقای مهندس موسوی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 الی 10 درمحل سازمان حضور دارند. http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-8777.aspx 2022-04-20 http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-8777.aspx صدور گواهی نامه فنی الکترونیک http://www.snks.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-8779.aspx 2022-04-17 http://www.snks.ir/News/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-8779.aspx تعرفه خدمات مهندسی 1400 http://www.snks.ir/News/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-1400-8778.aspx 2022-04-16 http://www.snks.ir/News/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-1400-8778.aspx اطلاعیه ثبت نام و زمان برگزاری مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان سال ۱۴۰۱ http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-8776.aspx 2022-04-11 http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-8776.aspx ارائه خدمات به صورت رایگان قابل توجه آن دسته از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی که متقاضی... http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-8769.aspx اخبار سازمانی 2022-01-18 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-8769.aspx تمدید اعتبار پروانه اشتغال بکار اعضا http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-8770.aspx اخبار سازمانی 2022-01-18 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-8770.aspx مشارکت سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی مشارکت سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی در مباحث آموزشی ضرورت ارتقا ساخت و ساز استان است http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8768.aspx اخبار سازمانی 2022-01-09 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8768.aspx گزارش شناخت موضوع ماده 14 آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-14-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-8767.aspx اخبار گوناگون 2022-01-05 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-14-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-8767.aspx الزام استفاده از مجری ذیصلاح در احداث ساختمانها http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-8766.aspx سازندگان مسکن و ساختمان 2022-01-01 http://www.snks.ir/News/سازندگان-مسکن-و-ساختمان-387/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-8766.aspx مراحل ثبت نام الکترونیکی تکمیل درمان گروهی سازمان نظام کاردانی قابل توجه کاردان ها و معماران تجربی http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8765.aspx تابلوی اعلانات 2021-12-30 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8765.aspx پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی میباشد طبق ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 1287 قانون مدنی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-8764.aspx اخبار سازمانی 2021-12-23 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-8764.aspx مشروح مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8760.aspx اخبار سازمانی 2021-11-14 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8760.aspx مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان برگزاری مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان در سالن اجتماعات اداره کل http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8759.aspx انتخابات 2021-11-11 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8759.aspx