آخرین اخبار http://www.snks.ir/ آخرین اخبار سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی FA خانه http://www.snks.ir/Images/RssLogo.gif http://www.snks.ir/ سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی Copyright سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی, 637786961051455739 20 Intech ارائه خدمات به صورت رایگان قابل توجه آن دسته از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی که متقاضی... http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-8769.aspx اخبار سازمانی 2022-01-18 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-8769.aspx تمدید اعتبار پروانه اشتغال بکار اعضا http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-8770.aspx اخبار سازمانی 2022-01-18 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-8770.aspx مشارکت سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی مشارکت سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی در مباحث آموزشی ضرورت ارتقا ساخت و ساز استان است http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8768.aspx اخبار سازمانی 2022-01-09 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8768.aspx گزارش شناخت موضوع ماده 14 آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-14-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-8767.aspx اخبار گوناگون 2022-01-05 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-14-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-8767.aspx الزام استفاده از مجری ذیصلاح در احداث ساختمانها http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-8766.aspx اخبار سازمانی 2022-01-01 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-8766.aspx مراحل ثبت نام الکترونیکی تکمیل درمان گروهی سازمان نظام کاردانی قابل توجه کاردان ها و معماران تجربی http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8765.aspx تابلوی اعلانات 2021-12-30 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8765.aspx پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی میباشد طبق ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 1287 قانون مدنی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-8764.aspx اخبار سازمانی 2021-12-23 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-8764.aspx تسلیت درگذشت پدر خانم جناب آقای مهندس کیهانی یزدی ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی ، درگذشت مرحوم مغفور شادروان http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c-8763.aspx تابلوی اعلانات 2021-12-15 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c-8763.aspx تسلیت درگذشت شادروان محمد رضا جوانشیر مقدم خانواده محترم مرحوم مغفور شادروان محمد رضا جوانشیر مقدم ، مصیبت وارده را به شما و بازماندگان http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-8762.aspx تابلوی اعلانات 2021-12-02 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-8762.aspx مشروح مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8760.aspx اخبار سازمانی 2021-11-14 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8760.aspx مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان برگزاری مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره و بازرسان در سالن اجتماعات اداره کل http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8759.aspx انتخابات 2021-11-11 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8759.aspx تعطیلی سازمان بدلیل انتخابات سازمان نظام مهندسی پیرو دستور اداره کل راه و شهرسازی، "سازمان نظام کاردانی" روز چهارشنبه 1400/07/07 بدلیل انتخابات سازمان نظام مهندسی تعطیل می باشد. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8754.aspx اخبار سازمانی 2021-09-28 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8754.aspx صورتجلسه فهرست اعضاء منتخب هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3-(%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86)-8753.aspx انتخابات 2021-09-18 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3-(%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86)-8753.aspx لیست نامزدهای پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8747.aspx انتخابات 2021-09-16 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8747.aspx قابل توجه اعضای محترم سازمان اطلاعات تماس اعضای هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام کاردانی http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8748.aspx انتخابات 2021-09-16 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8748.aspx تمدید مهلت شرکت در انتخابات سازمان نظام کاردانی ساختمان قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان http://www.snks.ir/News/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8749.aspx 2021-09-16 http://www.snks.ir/News/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8749.aspx آموزش تصویری نحوه شرکت در انتخابات http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-8744.aspx انتخابات 2021-09-13 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-8744.aspx برونسپاری عرصه املاک با معرفی اعضای نقشه بردار قابل توجه اعضای فارغ التحصیل رشته نقشه برداری http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-8740.aspx اخبار سازمانی 2021-09-11 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-8740.aspx فرم های عدم تعارض و خوداظهاری کارکرد فعالیتهای حرفه ای قابل توجه کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره/بازرس سازمان نظام کاردانی http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-8716.aspx انتخابات 2021-08-15 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-8716.aspx عضویت همزمان در سازمان نظام کاردانی و سازمان نظام مهندسی لغو عضویت فوری اعضای دارای عضویت همزمان در دو سازمان و معرفی به شورای انتظامی استان جهت اقدامات قانونی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8717.aspx اخبار سازمانی 2021-08-15 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8717.aspx تعطیلی سازمان تا روز شنبه سی ام مرداد 1400 قابل توجه اعضای محترم سازمان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1400-8718.aspx اخبار سازمانی 2021-08-15 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1400-8718.aspx جلسه هیات نظارت و هیات اجرایی انتخابات پنجمین دوره تشکیل جلسه هیات نظارت و هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-8714.aspx انتخابات 2021-08-14 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-8714.aspx اعلام مکانهای برگزاری آزمون ورود به حرفه قالب توجه متقاضیان شرکت در آزمون ورود به حرفه کاردانی و معمار تجربی سال 1400 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-8712.aspx اخبار آزمون 2021-08-03 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-8712.aspx تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار کاردانی و معمار تجربی قابل توجه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تاریخ پروانه اشتغال به کار ایشان پایان یافته http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8713.aspx اخبار سازمانی 2021-08-03 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8713.aspx جلسه شورای رابط سازمان نظام کاردانی تشکیل جلسه شورای رابط در روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 در فضای باز سازمان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8711.aspx اخبار سازمانی 2021-08-02 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8711.aspx تعطیلی سازمان در روزهای پنجشنبه از تاریخ 17 تیرماه تا پایان مرداد ماه 1400 با عنایت به تداوم شرایط خاص جوی و ضرورت مدیریت مصرف برق ، کلیه دستگاه های اجرایی استان http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-17-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-1400-8705.aspx تابلوی اعلانات 2021-07-20 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-17-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-1400-8705.aspx عدم حضور موثر مجری ذیصلاح در ساعات فعالیت کارگاه ساختمانی با توجه به بازدید کارشناسان نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی از پروژه های سطح شهر مشهد، متاسفانه تعداد زیادی از پروژه های در حال احداث http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-8706.aspx اخبار سازمانی 2021-07-20 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-8706.aspx هشدارهای ایمنی و رعایت ایمنی در تاسیسات برقی پارکها و فضاهای تفریحی عمومی در سطح شهرها و روستاها http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7-8707.aspx تابلوی اعلانات 2021-07-20 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7-8707.aspx جلسه هماهنگی هیات اجرایی و هیات نظارت پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین سازمان نظام کاردانی خراسان رضوی جلسه مشترک هماهنگی هیات اجرایی و هیات نظارت در مورخ 1400/04/20 با حضور جناب آقای مهندس نژاد صفوی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تشکیل گردید http://www.snks.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8697.aspx 2021-07-13 http://www.snks.ir/News/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8697.aspx بازدید معاونت محترم مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی از محل استقرار هیات اجرایی بازدید جناب آقای مهندس منصوری (معاونت محترم مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی) http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-8696.aspx انتخابات 2021-06-20 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-8696.aspx اجرای 12 پروژه مسکونی مشترک در عراق طبق اخبار واصله از دفتر رایزنی بازرگانی ایران در بغداد مبنی بر اجرای 12 پروژه مسکونی مشترک در عراق و ایجاد فرصت حضور شرکتهای ایرانی در پروژه مذکور http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-12-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-8692.aspx اخبار سازمانی 2021-06-14 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-12-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-8692.aspx عدم نیاز به ارائه گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-186-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-8693.aspx اخبار سازمانی 2021-06-14 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-186-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-8693.aspx ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی منتهی به سال 1399 با توجه به لزوم ارائه اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی منتهی به سال 1399 به سازمان امور مالیاتی کشور http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-8694.aspx 2021-06-14 http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1399-8694.aspx استقرار هیات محترم اجرایی انتخابات پنجمین دوره اعضای هیات مدیره و بازرسان http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8695.aspx انتخابات 2021-06-14 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8695.aspx ساعت کاری سازمان بر اساس مصوبه شورای اداری استانداری خراسان رضوی http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8690.aspx تابلوی اعلانات 2021-06-10 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8690.aspx نحوه ثبت نام در آزمون ورود به حرفه کاردانی و معمار تجربی مرداد 1400 جهت ثبت نام در آزمون ورود به حرفه کاردانی و معمار تجربی میتوانید... http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1400-8691.aspx تابلوی اعلانات 2021-06-10 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1400-8691.aspx نظام نامه پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان جهت دانلود فایل نظام نامه به ادامه خبر مراجعه نمایید. http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8687.aspx انتخابات 2021-06-01 http://www.snks.ir/News/انتخابات-307/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-8687.aspx تعطیلی سازمان در روز پنجشنبه مورخ هشتم اسفند 98 قابل توجه اعضاء محترم سازمان بعلت انجام تمهیدات لازم جهت ضد عفونی سازمان .... http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-98-8684.aspx اخبار سازمانی 2020-02-26 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-98-8684.aspx شهادت سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان و نیز همه‌ی دشمنان بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است .... http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%af-8680.aspx اخبار گوناگون 2020-01-05 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%af-8680.aspx دومین نشست دبیرخانه های انجمن های صنفی کارفرمایان مسکن و ساختمان کشور مشهد مقدس در روزهای نوزده و بیستم تیر ماه 1398 میزبان دومین نشست دبیرخانه های انجمن های صنفی کارفرمایان مسکن و ساختمان کشور است..... http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8676.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2019-07-03 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8676.aspx برگزاری آزمون پایان دوره آموزشی الزامی 72 ساعته معماران تجربی برگزاری آزمون پایان دوره آموزشی الزامی 72 ساعته معماران ترجبی در در تاریخ 98/02/14 .... http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-72-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8671.aspx اخبار آموزش 2019-05-08 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-72-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8671.aspx ساعت کاری سازمان در ماه مبارک رمضان ساعات کاری سازمان نظام کاردانی استان به شرح ... http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-8670.aspx اخبار سازمانی 2019-05-07 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-8670.aspx برگزاری دوازدهمین جلسه شورای رابط دوازدهمین جلسه شورای رابط در تاریخ 97/12/09 در محل سازمان نظام کاردانی ساختمان برگزار گردید http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-8668.aspx اخبار سازمانی 2019-03-04 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-8668.aspx نشر الکترونیکی مباحث مقررات ملّی ساختمان جهت دانلود نسخه الکترونیک مباحث مقررات ملی ساختمان کلیک نمایید. http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8551.aspx اخبار نشریات 2019-02-06 http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8551.aspx جدیدترین شماره مجله ساختمان مجله ساختمان بهمن 1397 http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8560.aspx اخبار نشریات 2019-02-06 http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8560.aspx بازدید از حوزه های برگزاری آزمون ورود به حرفه بازدید از حوزه های برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در مشهد توسط مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ، رئیس سازمان نظام مهندسی و رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان به همراه هیات همراه http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-8666.aspx اخبار آزمون 2019-02-05 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-8666.aspx برگزاری جلسه هم اندیشی سازندگان مسکن جلسه هم اندیشی سازندگان با حضر مدیر کل محترم راه و شهرسازی و معاونین ایشان ، روسای سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی و .... http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-8665.aspx اخبار سازمانی 2019-01-29 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-8665.aspx برگزاری آزمون پایان دوره کلاسهای ارتقاء پایه 3 به 2 برگزاری آزمون پایان دوره کلاسهای ارتقاء کاردانهای رشته عمران ، معماری و تاسیسات برقی ساختمان http://www.snks.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d8%a8%d9%87-2-8660.aspx 2019-01-02 http://www.snks.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d8%a8%d9%87-2-8660.aspx مدت اعتبار قبولی آزمونهای ورود به حرفه قابل توجه اعضاء محترم سازمان مدت اعتبار قبولی آزمونهای ورود به حرفه ...... http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-8662.aspx اخبار سازمانی 2019-01-02 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-8662.aspx برگزاری دومین آزمون دوره های ارتقا پایه کاردانی در رشته های عمران و معماری و نقشه برداری برگزاری دومین آزمون دوره های ارتقا پایه کاردانی در رشته های عمران و معماری پایه دو به یک و نقشه برداری روز جمعه 1397/09/30 ساعت 10 صبح در محل فنی حرفه ای خراسان رضوی برگزار گردید. http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-8663.aspx اخبار آموزش 2019-01-02 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-8663.aspx جشن شب یلدا برگزاری مراسم شب یلدا http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b4%d8%a8-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-8661.aspx اخبار سازمانی 2018-12-20 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b4%d8%a8-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-8661.aspx نظارت بر حسن خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وفق بند چ ماده 3 شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، نظارت از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می¬یابد http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-8656.aspx اخبار سازمانی 2018-10-27 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-8656.aspx نتیجه انتخابات هیئت رئیسه سازمان با توجه به فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام کاردانی استان خراسان رضوی جلسه ای بدین منظور در مورخ 18/7/97 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8655.aspx اخبار سازمانی 2018-10-21 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8655.aspx ابراز همدردی و عرض تسلیت بی گمان عزیمت به دیار باقی حکمی است که بر همگان جاری است لیکن وجودش افتخار بود و نبودش مسلخ تلخ ناباوری .... http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-8653.aspx اخبار سازمانی 2018-10-02 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-8653.aspx شیوه نامه اجرای بخشنامه بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام کاردانی با عنایت به تصویب موافقت نامه شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی وزارت رفاه http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8654.aspx اخبار سازمانی 2018-10-02 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8654.aspx برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان در سال 1397 برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان رضوی در سال 1397 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1397-8641.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2018-08-28 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1397-8641.aspx ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری (واحد تولیدی پایدار بتن فیروزه نیشابور) به علت عدم تمدید پروانه استاندارد http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-(%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1)-8644.aspx تابلوی اعلانات 2018-08-28 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-(%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1)-8644.aspx ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد (واحد تولیدی تعاونی سنگ شکسته و دانه بندی فیروزه نیشابور) به علت عدم رفع تعلیق پروانه استاندارد http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-(%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1)-8645.aspx تابلوی اعلانات 2018-08-28 http://www.snks.ir/News/تابلوی-اعلانات-303/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-(%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1)-8645.aspx برگزاری مجمع عمومی نوبت اول انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان شهرستان مشهد اطلاعیه ثبت نام در هیات مدیره و بازرسان انجمن http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8646.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2018-08-28 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8646.aspx تشکر از حضور اعضاء محترم در مجمع عمومی سالانه سال 97 تشکر از حضور گرم و صمیمی اعضاء محترم که در مجمع عمومی سالانه مورخه 97/04/07 شرکت فعال نمودند http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-8642.aspx اخبار سازمانی 2018-07-07 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-8642.aspx پیشنهاد آیین نامه مالی سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی آیین نامه معاملات سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8639.aspx اخبار سازمانی 2018-06-25 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8639.aspx بودجه پیشنهادی سال 97 قابل توجه اعضاء محترم سازمان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-8640.aspx اخبار سازمانی 2018-06-25 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-97-8640.aspx برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 رأس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی استان واقع در خیابان پیام نبش پیام 12 برگزار شد http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8638.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2018-05-30 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-8638.aspx برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان رضوی در سال 1397 برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان رضوی در سال 1397 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1397-8637.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2018-05-15 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1397-8637.aspx شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-24-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-33-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1383-8636.aspx اخبار سازمانی 2018-04-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%87-2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-24-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-33-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1383-8636.aspx نگاهی به عملکرد سازمان نظام کاردانی در سال 96 نگاهی به عملکرد سازمان نظام کاردانی در سال 96 نظام کاردانی ، نیازمند همراهی وزارت راه و نظام مهندسی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-8635.aspx اخبار سازمانی 2018-02-10 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-8635.aspx آغاز کناره‌گیری شاغلین وزارت راه و شهرسازی از حرفه مهندسی ساختمان آخوندی پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به نظام مهندسی بازگرداند دکتر عباس آخوندی ضمن کناره‌گیری از اشتغال به کار مهندسی در زمان اشتغال در وزارت راه و شهرسازی در دو نامه جداگانه به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن دو دستگاه بازگرداند. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af-8632.aspx اخبار سازمانی 2018-02-05 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af-8632.aspx تصویب ویرایش پنجم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی) تصویب ویرایش پنجم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی) http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-(%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c)-8634.aspx اخبار سازمانی 2018-01-15 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-(%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c)-8634.aspx نظام‌مهندسی اراده‌ای برای حذف غیرمتخصصان ندارد شرکت‌های حقوقی بالاترین سهم را در امضافروشی دارند وکیل پایه یک دادگستری- با بیان اینکه سیاست نظام مهندسی تهران در برخورد با تخلفات امضاء فروشی تساهل و تسامح است گفت: چند سال پیش بسته پیشنهادی برای حذف متخصصان از چرخه ساخت وساز به نظام مهندسی تهران تقدیم کردم که با واکنش سردآنها مواجه شد و به نظر می رسد که اراده ای جدی برای حذف غیرمتخصصان از چرخه ساخت‌و ساز از سوی این نهاد وجود ندارد. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-8631.aspx اخبار سازمانی 2018-01-09 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-8631.aspx همایش تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی همایش تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه گواهینامه از سوی شرکت پارت حسام و انجمن سازندگان زمان : یکشنبه 1396/09/12 ساعت 15 الی 21 مکان : بلوار شهید منتظری ، نبش بلوار بعثت ، ساختمان ساپکو ، سالن همایش ساپکو جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های : 37643641 و 37675800 تماس حاصل فرمائید. http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-8628.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2017-11-26 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-8628.aspx طرح قرارداد اجرای ساختمان مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa.-8629.aspx اخبار سازمانی 2017-11-26 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa.-8629.aspx نابودی تدریجی سازمان نظام کاردانی نابودی تدریجی سازمان نظام کاردانی! مصاحبه عضو هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با هفته نامه پیام ساختمان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8613.aspx اخبار سازمانی 2017-11-26 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8613.aspx قابل توجه ثبت نام کنندگان آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی و معماران تجربی (مهرماه 96) قابل توجه ثبت نام کنندگان آزمون ورود به حرفه کاردان های فنی و معماران تجربی (مهرماه 96) : جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به آدرس http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-(%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-96)-8618.aspx اخبار آزمون 2017-11-26 http://www.snks.ir/News/اخبار-آزمون-288/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-(%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-96)-8618.aspx مدت زمانی که پروانه اشتغال به کار اعتبار نداشته و نسبت به تمدید آن هم اقدامی نشده باشد نامه مهم مدت زمانی که پروانه اشتغال به کار اعتبار نداشته و نسبت به تمدید آن هم اقدامی نشده باشد ، علاوه بر فاقد اعتبار شناخته شدن و ابطال پروانه ، جزء سنوات ارتقاء پایه و سابقه کار نیز محسوب نمی شود. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-8626.aspx اخبار سازمانی 2017-11-25 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-8626.aspx فعالیت اشخاص حقیقی در اجرای ساختمان به عنوان سازنده ذیصلاح بصورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی الزامی است. فعالیت اشخاص حقیقی در اجرای ساختمان به عنوان سازنده ذیصلاح بصورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی الزامی است. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa.-8627.aspx اخبار سازمانی 2017-11-25 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa.-8627.aspx در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8625.aspx اخبار گوناگون 2017-10-21 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8625.aspx دعوت از پیمانکاران مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-8624.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2017-10-09 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-8624.aspx لغو غیر اصولی توافق نامه ارجاع کار مورخ 931114 با سازمان نظام کاردانی توسط سازمان نظام مهندسی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-931114-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8615.aspx اخبار سازمانی 2017-10-05 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-931114-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8615.aspx اجرای آیین نامه مجریان ذیصلاح در تمام استانهای کشور اجباری است. http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa.-8622.aspx 2017-09-28 http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b0%db%8c%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa.-8622.aspx تحکیم انضباط حرفه ای در بین دارندگان پروانه اشتغال بکار مهندسین و کاردان ها http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%aa%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-8623.aspx اخبار گوناگون 2017-09-28 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%aa%d8%ad%da%a9%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-8623.aspx استاندارد اجباری بتن آماده http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-8614.aspx اخبار سازمانی 2017-09-27 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-8614.aspx هفتمین نشست بررسی آیین نامه کنترل ساختمان http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8621.aspx اخبار گوناگون 2017-09-17 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8621.aspx رعایت الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8619.aspx اخبار سازمانی 2017-09-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8619.aspx همایش نقش مهندسی مکانیک در مدیریت مصرف آب و انرژی همایش نقش مهندسی مکانیک در مدیریت مصرف آب و انرژی 30% تخفیف ویژه اعضاء سازمان زمان چهارشنبه و پنجشنبه 10 و 11 آبان ماه 1396 از ساعت 8 الی 14 مکان : سالن همایش هتل خورشید تابان http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-8620.aspx اخبار مجامع ، همایش ها و نمایشگاه ها 2017-09-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-مجامع-،-همایش-ها-و-نمایشگاه-ها-296/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-8620.aspx نقیصه در اجرای قانون نظام مهندسی سال ۷۴ نقیصه در اجرای قانون نظام مهندسی سال ۷۴ بی مهری به سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d9%82%db%8c%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b7%db%b4-8612.aspx اخبار سازمانی 2017-08-31 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%86%d9%82%db%8c%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b7%db%b4-8612.aspx بعضا مسئولان سازمان نظام کاردانی از نبود همکاری نظام مهندسی با این سازمان انتقاد می کنند. ارتباط و تعامل شما با نظام کاردانی به چه صورت است؟ http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af.-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-8610.aspx اخبار سازمانی 2017-08-19 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af.-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-8610.aspx کاردان های فنی ساختمان ، همیار مورد اطمینان و بازوی توانمند مهندسان در صنعت ساخت و ساز کشور رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور : کاردان های فنی ساختمان ، همیار مورد اطمینان و بازوی توانمند مهندسان در صنعت ساخت و ساز کشور http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8611.aspx اخبار سازمانی 2017-08-19 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-8611.aspx ممنوعیت تایید استحکام بنا توسط مهندس ناظر یا سایر مهندسان اعم از طراح و سازنده در قوانین و مقررات کشور ، ذکری از ارائه "برگ تایید استحکام بنا" توسط مهندس ناظر یا سایر مهندسان اعم از طراح و سازنده نشده است. این اقدام تخلف انتظامی بوده و مهندس یا کارشناس تایید کننده مسئول کلیه عواقب و پیامدهای ناشی از تاییدیه فوق است. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-8605.aspx اخبار سازمانی 2017-08-06 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-8605.aspx احراز جایگاه صنوف در گروی اصلاح تخصصی قانون نظام مهندسی طی سال های اخیر با افزایش چشمگیر جمعیت مهندسان، کاردان های فنی از عرصه ساخت و ساز حذف شدند. این موضوع باعث شد ... http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8601.aspx اخبار نشریات 2017-07-12 http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8601.aspx تبعات اخذ مالیات 10 درصدی ، دامن گیر کاردان های فنی و تشدید بحران بیکاری کاردان های فنی در حالی که رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات بر درآمد ساخت و ساز در شرایط کنونی را متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین ... http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-10-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86-%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-8602.aspx اخبار نشریات 2017-07-12 http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-10-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86-%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-8602.aspx طناب‌کشی برای نظارت آیا مهندسان جا پای کاردان‌های فنی ‌گذاشته‌اند؟! چالش‌های بین سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی موضوع جدیدی نیست. امروز با افزایش تعداد مهندسان، آنها جای کاردان‌های فنی را در عرصه ساخت و ساز گرفته‌اند و در این بین جمعیت زیادی از کاردان‌ها حتی برای اینکه از قافله عقب نمانند، به ناچار ادامه تحصیل داده و مدرک کارشناسی گرفته‌اند. http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-8599.aspx اخبار گوناگون 2017-05-31 http://www.snks.ir/News/اخبار-گوناگون-289/%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-8599.aspx ضوابط و مقررات جلوگیری از آتش سوزی نمای ساختمانها http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-8594.aspx اخبار سازمانی 2017-03-04 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-8594.aspx منع فعالیتهای تبلیغاتی سازمان ها پیرامون انتخابات و ستادهای انتخاباتی http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-8595.aspx اخبار سازمانی 2017-03-04 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-8595.aspx استعفاء رییس نظام کاردانی استان تهران رییس سازمان نظام‌ کاردانی ساختمان استان تهران با ابراز نگرانی از معکوس شدن هرم نیروی انسانی‌ در صنعت ساختمان، پس از ۱۵سال تکیه بر کرسی ریاست این سازمان، استعفا داد. http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-8593.aspx 2017-02-19 http://www.snks.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-8593.aspx ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تبریک ریاست سازمان نظام کاردانی به جناب آقای مهندس کامران (ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی) http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8592.aspx اخبار سازمانی 2017-02-08 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8592.aspx جدول شماره رشته ها و نوع پروانه اشتغال تغییر کد رشته ها و نوع پروانه اشتغال بکار کاردانی بر اساس عناوین مدارک تحصیلی و محتوای علمی و آموزشی رشته های کاردانی مربوطه ، توسط دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای به شرح ذیل اعلام گردید. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-8591.aspx اخبار سازمانی 2017-02-04 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-8591.aspx پایان دوره های الزامی 72 ساعته معماران تجربی دوره های الزامی 72 ساعته معماران تجربی در تاریخ 95/09/12 شروع و در تاریخ 95/11/01 به پایان رسید و آزمون پایان دوره در تاریخ 95/11/08 با حضور نماینده اداره راه و شهرسازی ، ریاست سازمان نظام کاردانی ساختمان ، نائب رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان و مجری آموزش در محل اداره فنی و حرفه ای برگزار گردید. http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-72-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8590.aspx اخبار آموزش 2017-01-30 http://www.snks.ir/News/اخبار-آموزش-258/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c-72-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-8590.aspx ارائه خدمات مجریان در سازمان از شنبه 8 اسفندماه 1394 بدین وسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 94/12/8 امور مربوط به سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان) به شرح ذیل در دفتر مرکزی سازمان به آدرس: بلوار ارشاد - انتهای ارشاد هفت ( بلوار دهخدا ) - سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی انجام می گردد. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-8-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-1394-8549.aspx اخبار سازمانی 2017-01-17 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-8-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-1394-8549.aspx برخی ابهامات مطروحه در خصوص مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی با توجه به بند هـ ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی صرفا مشمول اعضای سازمان استان می گردد و مجمع عمومی سازمان استان با توجه به عدم پیش بینی در قوانین و مقررات مربوطه نمیتواند مصوباتی در خصوص الزام اشخاص غیر مانند مالکان، کاردان ها، معماران تجربی، کارگران ماهر و اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها به انجام هرگونه عملی و یا عدم انجام آن داشته باشد. http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8589.aspx اخبار سازمانی 2017-01-16 http://www.snks.ir/News/اخبار-سازمانی-240/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d9%88%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-8589.aspx آرشیو نشریه هفته نامه پیام ساختمان http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8588.aspx اخبار نشریات 2017-01-04 http://www.snks.ir/News/اخبار-نشریات-293/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-8588.aspx