اعضای کمیته انتظامی

۱۴۰۲/۰۵/۰۴ تعداد بازدید: ۵۳۰
print

طبق ماده 35 بند ث آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی، در هر سازمان کمیته ای تحت عنوان کمیته انتظامی متشکل از 3 نفر، یک نفر به انتخاب هیأت مدیره سازمان از بین اعضای سازمان ، یک نفر به انتخاب شورای رابط و یک نفر به انتخاب شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل میشود، کمیته مذکور در ارتباط با تخلفات انضباطی و انتظامی اعضای سازمان با شورای انتظامی استان همکاری و انجام وظیفه می نماید.

کمیته انتظامی پس از وصول شکایت و یا با دریافت اعلامیه شورای انتظامی استان اقدام به تشکیل پرونده و رسیدگی مقدماتی نموده و حسب مورد از محل بازدید و از اظهارات شاکی و متشکی عنه و سایر اشخاصی که با موضوع شکایت ارتباط دارند صورت مجلس و گزارش تهیه کرده و سپس به انضمام نظر خود مبنی بر رد و یا ورود شکایت، پرونده تکمیل شده را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان ارسال می دارد. تصمیمات کمیته انتظامی با 2 رأی موافق معتبر است.

 

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051