ممنوعیت تایید استحکام بنا توسط مهندس ناظر یا سایر مهندسان اعم از طراح و سازنده

۱۳۹۶/۰۵/۱۵ تعداد بازدید: ۱۲۲۴
print

در قوانین و مقررات کشور ، ذکری از ارائه "برگ تایید استحکام بنا" توسط مهندس ناظر یا سایر مهندسان اعم از طراح و سازنده نشده است. این اقدام تخلف انتظامی بوده و مهندس یا کارشناس تایید کننده مسئول کلیه عواقب و پیامدهای ناشی از تاییدیه فوق است.