برخی ابهامات مطروحه در خصوص مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی

۱۳۹۵/۱۰/۲۷ تعداد بازدید: ۴۷۲
print

با توجه به بند هـ ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی صرفا مشمول اعضای سازمان استان می گردد و مجمع عمومی سازمان استان با توجه به عدم پیش بینی در قوانین و مقررات مربوطه نمیتواند مصوباتی در خصوص الزام اشخاص غیر مانند مالکان، کاردان ها، معماران تجربی، کارگران ماهر و اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها به انجام هرگونه عملی و یا عدم انجام آن داشته باشد.