درباره سازمان

هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/7/3 بنا به پیشنهاد شماره 100/21538 مورخ 1376/11/13 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (28) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی

ماده 1
به منظور انتظام و انسجام امور حرفه ای کاردانهای فنی ( موضوع ماده 26) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که منبعد در این آئین نامه (کاردان) نامیده میشود شاغل در رشته های معماری، شهرسازی، عمران، تاسیسات برقی، نقشه برداری، ترافیک، و رشته های مرتبط با آن و همچنین ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ای مذکور و بالا بردن کیفیت خدمات آنها، در تهران و در مراکز استانهایی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می کند. سازمان نظام کاردانی ساختمان که از این پس در این آئین نامه به اختصار ((سازمان)) نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 2
سازمان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به موسسات غیر انتفاعی می باشد و می تواند در شهرستانهای تابع هر استان دارای شعبه یا نمایندگی باشد.

ماده 3
برای تشکیل
سازمان هر استان وجود حداقل 30 نفر کاردان فنی در رشته های مذکور در ماده (1) این آئین نامه یا مرتبط با آن ضروری است.

ماده 4
برای عضویت در
سازمان احراز شرایط زیر لازم است :
الف – دارا بودن مدرک کاردانی (فوق دیپلم ) در رشته های موضوع ماده یک آئین نامه.
ب- نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
پ – ساکن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
ت- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.
ث – تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.
تبصره- عضویت اشخاص حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی حقوقی در سازمان استان الزامی و میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اشخاص حقوقی مذکور طبق بند (ث) ماده (17) آئین نامه تعیین می شود.


ماده 5
به منظور تشکیل سازمان در هر استان، وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شورای مرکزی سازمان موظف است حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه اقدام به انتشار آگهی های لازم و ثبت نام واجدین شرایط و صدور کارت عضویت موقت بنماید.

ماده 6
در هر استان که تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب مقرر رسید وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با رعایت مواد آتی اقدام به برگزاری انتخابات اولین هیات مدیره
سازمان خواهد کرد.
در دوره های بعدی، برگزاری انتخابات توسط هیات مدیره سازمان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتی این آئین نامه صورت خواهد گرفت.

ماده 7
پس از پایان برگزاری اولین انتخابات
سازمان هر استان شروع به کار کرده و از آن پس وظایف عضو گیری و صدور کارت عضویت برای اعضای موجود و آتی و انجام سایر وظایف و تکالیف مربوطه با رعایت مفاد این آئین نامه به عهده هیات مدیره سازمان خواهد بود. در دوره های بعد نیز به محض تائید انتخابات از طرف هیات نظارت، هیات مدیره سابق موظف است کلیه اسناد، مدارک، دفاتر، اموال و دارایی سازمان را رسماً طی صورتجلسه ای به هیات مدیره جدید تحویل نماید.

ماده 8
متقاضی نمی تواند به طور همزمان عضویت سازمان استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد.

تبصره- اعضاء سازمان که موفق به ارتقای مدرک تحصیلی در رشته های موضوع این آئین نامه شده اند فقط تا زمانی که به عضویت سازمان نظام مهندسی استان پذیرفته نشده باشند می توانند عضویت و فعالیت خود را در سازمان ادامه دهند.

ماده 9
در موارد زیر عضویت اعضاء قطع می شود و در هر زمان، عللی که موجب قطع عضویت شده برطرف شود، بنا به تقاضای کتبی متقاضی عضویت او تجدید خواهد شد.
الف - «استعفا» از عضویت
سازمان.
ب - «اخراج» از سازمان به موجب حکم شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پ – سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (4) این آئین نامه.

ماده 10
در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد متقاضیان واجد شرایط با عدم ضرورت،
سازمان تشکیل نمی شود، به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی متقاضیان حوزه آن استان می توانند به عضویت سازمان استان مجاوری که تشکیل و رسمیت یافته پذیرفته شوند.

تبصره- در استانهایی که سازمان به دلیل انحراف از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های مربوط منحل یا تعطیل شده است به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی، امور سازمان در آن استان تا تشکیل هیات مدیره جدید با سرپرستی سازمان مسکن و شهرسازی استان انجام خواهد شد.

ماده 11
ارکان سازمان متشکل است از :
الف – مجمع عمومی.
ب- هیات مدیره.
ج- شورای رابط.
د – بازرس.
ه – کمیته انتظامی.

سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان رضوی

  •  آدرس سازمان : خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار ارشاد - انتهای ارشاد 7 (بلوار دهخدا) - انتهای دوربرگردان - سمت چپ

    کد پستی : 9185934946
  •  تلفن تماس : 11-37672510-051
  • 051-37674240
  • نمابر : 37672100-051